Programy Unijne

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury”

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 2 531 575,02 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 2 094 352,57 zł

CELE PROJEKTU

Cel główny projektu: wzrost dostępności świadczeń i poprawa ich jakości w zakresie wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych i układu krążenia.

Projekt polega na wykonaniu prac remontowo – budowlanych prowadzących do podniesienia standardu pomieszczeń szpitalnych oraz zakupie sprzętu medycznego
i aparatury.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu szczegółowego osi priorytetowej X RPO WSL 2014-2020 (lepsza dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia) i jest zgodny z celem szczegółowym działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia (Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych).

Cele szczegółowe:

- realizacja szerszego zakresu badań,
- zwiększenie precyzji i trafności diagnoz,
- skrócenie czasu pobytu w szpitalu, skrócenie procesu diagnostyki i leczenia,
- zmniejszenie nierówności w opiece zdrowotnej,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
- zmniejszenie ilości zakażeń wewnątrzszpitalnych,
- poprawa efektywności działania personelu medycznego,
- poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Prace remontowe:


- wymiana stolarki drzwiowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej,
- wymiana "podłóg" w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- odnowienie ścian w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych.

2. Zakup sprzętu medycznego i aparatury:

Oddział Chorób Wewnętrznych:

- Aparat USG z opcją Dopplera i głowicami,
- Stolik reanimacyjny z defibrylatorem
- Aparat RTG przyłóżkowy
- Zestaw do endoskopii
- Holterki ciśnieniowe
- Holterki EKG
- Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe
- Kardiomonitory z uchwytami ściennymi
- Łóżka intensywnego nadzoru + szafki
- Łóżka szpitalne z materacami, z barierkami i stojakami do kroplówek + szafki
- Podnośnik do przenoszenia/transportu pacjentów
- Wózek-wanna
- Wózki inwalidzkie
- Wózek do transportu chorych
- Balkoniki do chodzenia

Oddział Chirurgii Ogólnej:

- Aparat USG z opcją Dopplera i głowicami
- Zestaw do rektoskopii
- Zestaw do laparoskopii
- Aparat EKG z wózkiem
- Kardiomonitory z uchwytami ściennymi
- Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe
- Pompa do żywienia dożylnego
- Łóżka szpitalne o regulowanej wysokości, z uchwytem ręki, z barierkami i stojakami do kroplówek + szafki z blatami
- Dostawa z montażem lamp operacyjnych
- Podnośnik do przenoszenia/transportu pacjentów
- Wózek-wanna
- Wózki inwalidzkie
- Wózek do transportu chorych
- Balkoniki do chodzenia

Oddział Położniczo – Ginekologiczny w zakresie ginekologii

- Aparat USG z opcją Dopplera z głowicami w tym z głowicą endowaginalną, dla ginekologii
- Instrumentarium histeroskopowe dla ginekolgii
- Aparat EKG z wózkiem
- Kardiomonitory z uchwytami ściennymi
- Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe

 

 

 


 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

W dniu 27 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL podpisał z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą

 

Informatyzacja SPZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług”

Numer projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03

Numer umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12-00

Całkowita wartość projektu wyniosła 227.813,87 zł.

Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 173.756,11 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 - zakup zestawów komputerowych (jednostka centralna, klawiatura, myszka, monitor) – 25 szt.,

 - zakup oprogramowania bazodanowego – 1 szt.

 - zakup drukarek A4 – 5 szt.,

 - zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt.,

 - zakup czytnnika kart chipowych – 2 szt.,

 - zakup access point z antenami i masztami – 2 szt.,

 - zakup serwera plików – 1 szt.,

 - zakup licencji na oprogramowanie pozwalające zarządzać tzw. ruchem chorych do obsługi Izby Przyjęć i Oddziałów Szpitalnych oraz prowadzenie statystyki – 1 szt.

 - zakup podpisu elektronicznego – 2 szt.,

 - promocja projektu: zakup tablic pamiątkowych, ogłoszenie w prasie lokalnej, naklejki na sprzęt komputerowy, informacja na stronie internetowej.

 - szkolenie pracowników SPZOZ w Lublińcu (cross-financing) – 177 osób.

Realizacja projektu pozwoli uzyskać następujące korzyści:

 - uproszczenie procedur wewnętrznych SPZOZ w Lublińcu oraz ograniczenie działąń nadmiernie biurokratycznych

 - szybki transfer danych pacjenta pomiędzy Izbą Przyjęć a Oddziałami Szpitalnymi,

 - wysoka dostępność informacjiosobowych odnośnie jednostek chorobowych, procedur leczenia, etc.,

 - skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie pomocy medycznej oraz uzyskanie informacji zwrotnej, dokumentacji, zaświadczeń, minimalizacja błędu administracyjnego,

 - poprawa jakości statystycznej informacji medycznej.


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Pozyskanie ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu”.


Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-104/08-00 została podpisana 24 czerwca 2009 roku

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 85% tj. 305 796 zł.

Całkowita kwota projektu wyniosła 359 760 zł.

Realizacja powyższego projektu przyniosła następujące korzyści:

- wysoki standard techniczny ambulansów oznacza wysoką gotowość do interwencji i szybki dojazd do pacjentów oraz ich szybki transport do szpitala,
- krótki czas oczekiwania na karetkę zwiększa efektywność w ratowaniu życia, co z kolei powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa,
- niskie ryzyko wypadku z powodu niesprawnej karetki oraz awarii w trakcie dojazdu poszkodowanego lub transportu chorego,

- nowy i niezawodny sprzęt medyczny w wyposażeniu znacznie zmniejsza ryzyko,że z powodów technicznych pacjentowi nie zostanie udzielona niezbędna pomoc.